RODO

Informacja w związku z wejściem z dniem 25 maja 2018 r. w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Administrator Sp. z o. o. w Piszu ( dalej ?Spółka?).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Napisz do wyznaczonego przez nas pracownika odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych. Poniżej dane kontaktowe:
? adres e-mail: sekretariat@administrator-pisz.pl
? adres pocztowy: Administrator Sp. z o. o. w Piszu, ul. Wąglicka 1, 12-200 Pisz z dopiskiem  ? Dane osobowe?.

Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zawierania umowy na korzystanie z naszych usług lub innego rodzaju umowy.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Spółkę?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonywania zawartej umowy, w tym do:
? realizacji czynności zawartych w ramach umowy m. in. o świadczenie usług budowlanych,  technicznych, finansowych czy porządkowych;
? obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. telefonicznie, mailowo czy pisemnie);
? kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, którym jest:
? wsparcie dla usług kredytowych i ubezpieczenia zakupionego towaru;
? zapewnienie obsługi usług płatniczych;
? obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
? windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
? prowadzenie analiz statystycznych;
? przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:
-nazwę wspólnoty, NIP, regon, infrastrukturę techniczną i organizacyjną oraz imiona i nazwiska, pesele, numery telefonów, adresy e-mail, dokumentacje finansową.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli realizować zawartych umów, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z usług Spółki.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
? w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
? w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez nas; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
? w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe ? możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych ? do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
? w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
? przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
? Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:
-dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
-wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
-zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
-statystycznych i archiwizacyjnych,
-maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.