Uchwały Rady Miejskiej w Piszu dotyczące odpadów komunalnych

Informujemy, że 25 listopada 2020 roku Rada Miejska w Piszu na XXIII Sesji podjęła uchwały dotyczące odpadów komunalnych w Gminie Pisz. Zasady te zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku. Uchwały te to m. in.:

1. Uchwała Nr XXIII/242/20 Rady Miejskiej w Piszu
w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Pisz,

2. Uchwała Nr XXIII/243/20 Rady Miejskiej w Piszu
w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

3. Uchwała Nr XXIII/244/20 Rady Miejskiej w Piszu
w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,

4. Uchwała Nr XXIII/247/20 Rady Miejskiej w Piszu
w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

5. Uchwała Nr XXIII/248/20 Rady Miejskiej w Piszu
w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.

Uchwały dostępne są pod adresem: http://bip.pisz.hi.pl/prawo.php?k=1168